Algemene Voorwaarden Jet Pilot Agency

 1. Definities

1.1 Jet Pilot Agency: de casting agency gevestigd te Vondelstraat 48, Den Haag. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65529707.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Jet Pilot Agency.
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Jet Pilot Agency en de opdrachtgever tot stand komt, inclusief iedere wijziging of aanvulling daarop.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Jet Pilot Agency en de opdrachtgever.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk met Jet Pilot Agency zijn overeengekomen.

 1. Diensten

3.1 Jet Pilot Agency biedt casting diensten aan, waaronder maar niet beperkt tot het selecteren en aanleveren van modellen, acteurs en andere talenten.
3.2 Jet Pilot Agency zal de diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

 1. Offertes en Overeenkomsten

4.1 Alle offertes van Jet Pilot Agency zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na de datum van de offerte, tenzij anders aangegeven.
4.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Jet Pilot Agency een schriftelijke of mondelinge bevestiging van de opdrachtgever ontvangt.

 1. Vergoeding en Betaling

5.1 De tarieven voor de diensten van Jet Pilot Agency worden vermeld in de offerte of overeenkomst.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een rente van 1% per maand verschuldigd.

 1. Uitingen

 6.1 Het is niet toegestaan om uitingen langer te gebruiken of voor andere kanalen in te zetten dan afgesproken zonder schriftelijke toestemming van Jet Pilot Agency. Indien de opdrachtgever de uitingen langer gebruikt dan vastgelegd, zal er een boete worden opgelegd ter waarde van 200% van de originele buy-out exclusief de standaard 110% verlengingskosten en agency fee van 20%.
6.2 Het is niet toegestaan om zonder vooraf verleende toestemming van Jet Pilot Agency met de talenten van Jet Pilot Agency rechtstreeks een overeenkomst aan te gaan. Indien dit toch gebeurt, zal er een boete worden opgelegd van €5000,-.

Na een schriftelijke toestemming van Jet Pilot Agency en een werving- en selectie fee van €3.500,- (exclusief BTW) aan Jet Pilot Agency kan overdracht van betreffend talent plaatsvinden.

6.3 Hoofdaannemers, onderaannemers, tussen- of externe partijen mogen geen gebruik maken van, of het verspreiden van het beeldmateriaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jet Pilot Agency. Indien dit toch gebeurt, zal er een boete worden opgelegd ter waarde van 200% van de originele buy-out exclusief de standaard 110% verlengingskosten en agency fee van 20%.

 1. Annulering en Wijziging

7.1 Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
7.2 Bij annulering van de samenwerking door de opdrachtgever zijn de volgende annuleringskosten van toepassing tenzij anders afgesproken:

72 uur van tevoren = 25%

48 uur van tevoren = 50%

24 uur van tevoren = 75%

De dag zelf            = 100%

7.3 Jet Pilot Agency behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren of wijzigen indien redelijk en / of billijke omstandigheden dit vereisen. Jet Pilot wordt in dergelijke gevallen ontslagen van verdere aansprakelijkheid.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Jet Pilot Agency is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade. Hieronder begrepen; gevolgschade, winstderving of verlies van data, ontstaan door het gebruik van diensten van Jet Pilot Agency en/of de diensten van onze acteurs, modellen en andere talenten.

8.2 De aansprakelijkheid van Jet Pilot Agency beperkt zich ten hoogste tot het uit te keren bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering van Jet Pilot Agency.

 1. Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 1. Intellectuele Eigendom

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Jet Pilot Agency verstrekte diensten en materialen blijven eigendom van Jet Pilot Agency.
10.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jet Pilot Agency, de door Jet Pilot Agency verstrekte diensten en materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

 1. Geschillen en Toepasselijk Recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Jet Pilot Agency en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Jet Pilot Agency is gevestigd.

 

 

Rosefield Watches • Heineken • Schaap & Citroen • The Wheelhouse • Aperol • Selecta • Adidas • Mc Donalds • Ikea • Ziggo • Bavaria

our services

casting & production
events & brand activation
horeca & hospitality
 

@jetpilotagency

contact us

Jet Pilot Agency
Van Hallstraat 238
1051 HL Amsterdam

020 771 2935

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close